Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

   |   Text size:
 Română
Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral.

 


Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 10 octombrie 2019
Prima pagină  »  Alegeri locale  »  5 iunie 2011  »  Cerinţe pentru depunerea candidaturilor
Cerinţe pentru depunerea candidaturilor

  Cerinţe pentru depunerea candidaturilor  
  în cadrul alegerilor locale generale din 2011

  Pornind de la categoriile de autorităţi ale administraţiei publice locale pentru care vor avea loc alegeri, Codul electoral stabileşte cerinţele obligatorii specifice pe care trebuie să le întrunească candidatul la o funcţie de demnitate publică electivă.

  1.     Reglementări de ordin general:

  1.1. Consiliile locale, precum şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

  1.2. Au dreptul de a fi aleşi consilieri în consiliile locale cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani.

  1.3. Au dreptul de a fi aleşi primari cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani.

  1.4. O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local şi de primar, dar nu poate candida la aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.

  1.5. Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale şi candidaţii independenţi depun actele necesare pentru înregistrare numai după ce consiliile electorale de circumscripţie respective fac publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor.

  1.6. Pe durata campaniei electorale candidaţii înregistraţi nu pot fi angajaţi şi nu pot desfăşura activităţi în cadrul nici unui organ electoral.

  1.7. Documentele privind înregistrarea candidaţilor la funcţia de consilier  sătesc (comunal), orăşenesc  şi de primar se depun la consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi. Candidaţii la funcţia de primar general de Chişinău şi primar de Bălţi depun documentele la consiliul electoral de circumscripţie de nivelul al doilea.

  1.8. Documentele privind înregistrarea candidaţilor la funcţia de consilier  raional şi de consilier municipal se depun la consiliul electoral de circumscripţie de nivelul al doilea.

  1.9.  Modelele de documente (cu excepţia listei de subscripţie) necesare pentru înregistrarea candidaţilor sînt plasate  pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale www.cec.md,  compartimentul „Alegeri locale generale 2011”.


  2.     Reglementări pentru candidaţii la funcţia de consilier local şi de primar desemnaţi de către partide, alte organizaţii social-politice şi blocuri electorale.

  2.1.  Desemnarea candidaturilor se efectuează după constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie.

  2.2.  Candidaturile prezentate de către blocurile electorale se vor depune la organul electoral respectiv doar după înregistrarea acestora la Comisia Electorală Centrală.

  2.3.  Pentru înregistrare, candidaţii vor prezenta consiliului  electoral de circumscripţie următoarele documente:

  a) demersul partidului, altei organizaţii social-politice şi blocurilor electoralede solicitare a înregistrării în calitate de concurent electoral; în cazul constituirii blocurilor  electorale se prezintă şi copia hotărîrii Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea acestuia;

  b) procesul-verbal al şedinţei organului central sau, după caz, teritorial al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind desemnarea candidatului (listei de candidaţi);

  c) datele biografice ale candidatului;

  d) declaraţia candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia pentru care a fost desemnat, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;

  e) declaraţia candidatului privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;

  f) declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este aleasă şi validată;

  g) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin. (3) din Codul electoral;

  h) simbolul electoral pe suport de hîrtie (varianta electronică se prezintă la Comisia Electorală Centrală pentru imprimare în buletinul de vot);

  i) copia actului de identitate.

  2.4. O persoană poate candida la mai multe funcţii elective doar din partea unui singur partid sau bloc electoral. O persoană nu poate candida în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.

  2.5.  Numărul de candidaţi în consiliu înscrişi în liste trebuie să conţină minimum 1/2 din numărul mandatelor prevăzute pentru circumscripţia electorală respectivă şi maximum cinci candidaţi supleanţi.

  2.6.  Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale pot propune cîte o singură candidatură pentru funcţia de primar în fiecare circumscripţie electorală.

  3.     Reglementări pentru candidaţii independenţi la funcţia de consilier local şi de primar.

  3.1. Pentru înregistrare, candidaţii independenţi vor prezenta consiliului electoral de circumscripţie următoarele documente:

  a) listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor candidatului independent (Informaţia suplimentară asupra condiţiilor pe care trebuie să le întrunească listele de subscripţie se regăseşte mai jos, la pct. 3.2.);

  b) datele biografice ale candidatului independent;

  c) declaraţia candidatului independent privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia respectivă, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;

  d) declaraţia candidatului independent privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;

  e) declaraţia candidatului independent pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este aleasă şi validată;

  f) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin.(3) din Codul electoral;

  g) simbolul electoral pe suport de hîrtie şi în varianta electronică;

  h) copia actului de identitate.

  3.2.  Listele de subscripţie în susţinerea candidatului independent, trebuie să întrunească următoarele  cerinţe obligatorii:

  a) candidatul independent ridică lista de subscripţie de la organul electoral care îl va înregistra; modelul listei de subscripţie este aprobată de Comisia Electorală Centrală;

  b) colectarea semnăturilor în susţinerea candidatului independent se efectuează după constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie şi în baza listei de subscripţie;

  c) are dreptul de a colecta semnături atît candidatul independent, cît şi persoana împuternicită de acesta;

  d) susţinătorii candidatului independent şi colectorii de semnături pot fi numai cetăţenii cu drept de vot;

  e) semnăturile se colectează numai în circumscripţia în care candidează candidatul independent; 

  f) lista de subscripţie trebuie să conţină numai semnături ale susţinătorilor care domiciliază într-o singură localitate;

  g) persoana care a colectat semnăturile alegătorului este obligată să semneze pe fiecare filă din listele de subscripţie, în prezenţa conducătorului autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu s-au colectat semnăturile;

  h) lista de subscripţie trebuie autentificată prin aplicarea, pe fiecare filă, a ştampilei autorităţii administraţiei publice locale respective;

  i) responsabili de asigurarea autenticităţii datelor din listele de subscripţie sînt persoanele care colectează semnăturile;

  j) nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce consiliul electoral de circumscripţie a primit şi a înregistrat setul de documente privind înregistrarea candidatului independent.

  3.3. Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să prezinte liste de subscripţie cu semnăturile susţinătorilor care trebuie să cuprindă 5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale de bază din circumscripţia în care candidează, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10.000 de persoane.

  3.4. Pentru funcţia de consilier candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi de 2% din numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale de bază din circumscripţia în care candidează, împărţit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv,  dar nu mai puţin de 50 de persoane. (Exemplul nr. 1: presupunem că numărul de alegători din circumscripţia electorală municipală Chişinău  nr. 1 este de 618031, conform  listelor electorale de bază. Acest număr de 618031 de alegători se va înmulţi la 2 şi  se va împărţi la o sută. Numărul obţinut se va împărţi la 51 (numărul de mandate stabilit pentru Consiliul municipal Chişinău). Prin urmare, pentru a fi înregistrat în calitate de consilier municipal, candidatul independent trebuie să fie susţinut de cel puţin 242 de alegători.

  Exemplul nr. 2: presupunem că numărul de alegători din circumscripţia electorală sătească Alexeevca nr. 14, raionul Edineţ este de 560, conform  listelor electorale de bază. Acest număr de 560 de alegători se va înmulţi la 2 şi  se va împărţi la o sută. Numărul obţinut se va împărţi la 9 (numărul de mandate stabilit pentru Consiliul sătesc Alexeevca). Efectuînd calculele respective, obţinem o cifră de 12 alegători. În asemenea situaţie,  candidatul independent pentru a fi înregistrat în calitate de consilier trebuie să fie susţinut, prin semnături, de cel puţin 50 de persoane).

  4.   Restricţii pentru persoanele care candidează

  Nu pot fi alese:

  - persoanele care nu deţin  cetăţenia Republicii Moldova;

  - persoanele care nu au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani pentru funcţia de consilier şi, respectiv, 25 de ani pentru funcţia de primar;

  - persoanele care nu au dreptul de a alege;

  - militarii cu serviciul în termen;

  - persoanele care sînt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în instituţii penitenciare, precum şi persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

  - persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească definitivă.

   

   

   

  Elaborat de Secţia alegeri şi referendumuri  Prima pagină  »  Alegeri locale  »  5 iunie 2011  »  Cerinţe pentru depunerea candidaturilor


  20.11.2018
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea stațiilor de lucru, periferice și imprimate prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă
  20.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea camerelor video pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă.
  19.11.2018
  CEC recomandă partidelor politice să-și ajusteze actele interne ce reglementează activitatea organelor centrale ale partidului politic și să le aducă în concordanță cu prevederile legislației electorale
  19.11.2018
  ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare, ridicare și atribuire a mandatelor de consilier”
  14.11.2018
  Ședința Comisiei Electorale Centrale din 14 noiembrie 2018
  14.11.2018
  Au fost stabilite caracteristicile tehnice pentru sistemul de înregistrare video în secțiile de votare realizat în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea computerelor portabile (laptopuri) pentru asigurarea cu echipament de calcul a contabililor și operatorilor din cadrul CECE.
  13.11.2018
  ANUNȚ de participare privind achiziționarea de STORAGE(procedură repetată).

   

   

   

     Facebook YouTube Flux RSS
  Twitter Instagram Odnoklassniki

   


   


  CEC ÎN IMAGINI FOTO
  Vezi galeria foto
  © 2024 Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
  Toate drepturile rezervate | Site elaborat de MoldData

  Adresa: Vasile Alecsandri, 119, Chişinău Republica Moldova
  Tel.: (+373 22) 251-451  Fax: (+373 22) 234-047
  Email: info@cec.md

  Total vizitatori: 1329431821
  Total(unici) ieri: 616
  Total azi: 610
  Online: 2
  PAGINA ÎN SUS